NEORGANSKE KISELINE

Hlorovodonična kiselina (HCl), između ostalog, primenjuje se i za korekciju pH vrednosti vode u procesu tretiranja vode, obrade otpadnih voda, kao i u hemijskoj industriji, metalurgiji (nagrizanje metala), tekstilnoj industriji, industriji kućne hemije, celuloze i papira, guma, energetici i farmaciji.
U ponudi imamo hlorovodoničnu kiselinu, kako za prehrambenu, tako i za tehničku upotrebu.
Nudimo isporuku u kanisterima, IBC kontejnerima na paleti, a za veće količine dostavu u cisterni,
zajedno sa uslugom prelivanja u rezervoare za skladištenje.

Sumporna kiselina VI (H2SO4) ima višestruku primenu u industriji i procesu tretmana voda. Koristi se kao sirovina u proizvodnji neorganskih i organskih hemikalija, u šta se ubrajaju i veštačka đubriva, a isto tako kao pomoćno sredstvo (katalizator, smesa za dehidraciju, korektor pH vrednosti) u procesu površinske obrade vode, u prečišćavanju gasova i industrijskom čišćenju.
Nudimo isporuku sumporne kiseline različite koncetracije u kanisterima, IBC kontejnerima na paleti, a takođe u cisterni, zajedno sa uslugom pretakanja u rezervoare za skladištenje.

Fosforna kiselina V (ortofosforna kiselina) između ostalog, koristi se kao poluproizvod u sintezi hemijskih proizvoda, proizvodnji mineralnih đubriva, fosfata, a takođe kao sastojak deterdženata
i sredstava za čišćenje, za površinsku obradu metala, presvlačenje metala zaštitnim fosfatnim slojem, uklanjanje kamenca sa armaturnih površina i toplotnih postrojenja.
Pored toga koristi se i kao dodatak u prehrani, u prehrambenoj industriji, dodatak u proizvodnji kozmetike i hrane za životinje, a takođe za prečišćavanje sokova u industriji šećera.
Nudimo isporuku tehničke fosforne kiseline koncetracije od min. 72% H3PO4 i prehrambene kiseline koncentracije 75% H3PO4 u kanisterima, IBC kontejnerima na paleti i u cisternama, zajedno sa uslugom pretakanja u rezervoare za skladištenje.