SO U TABLETAMA

Tabletirana so (natrijum hlorid) koristi se za tretiranje vode i za omekšavanje industrijske vode (pogotovo u kotlovima), kao i u domaćinstvu.

Tabletiranu so isporučujemo u originalnim fabričkim džakovima od folije po 25 kg, složene na paletama (1000 kg).