NEORGANSKE KISELINE

Solna kiselina (HCl) odnosno klorovodična kiselina, pored ostalog primijenjuje se i za regulaciju pH vrijednosti vode u procesu tretiranja vode, obrade otpadnih voda, a isto tako u kemijskoj industriji, metalurgiji (nagrizanje metala), industriji tekstila, kućne kemije, celuloze i papira, gume, farmaciji i energetici.
U ponudi imamo solnu kiselinu kako za prehrambenu, tako i za tehničku primjenu.
Nudimo isporuku u kanisterima, spremnicima na paleti IBC (DPPL) i u rastresitom stanju u cisterni, zajedno s uslugom pretovara u spremnik za skladištenje.

Sumporna kiselina VI (H2SO4) ima višestruku primjenu u industriji i u procesu tretiranja vode. Koristi se kao sirovina u proizvodnji neorganskih i organskih kemikalija, u tome za izradu umjetnih gnojiva, a isto i kao pomoćno sredstvo (katalizator, tvar za dehidraciju, regulator pH vrijednosti) u procesu površinske obrade, u pročišćavanju plinova i industrijskom čišćenju.
Nudimo isporuku sumporne kiseline različite koncentracije u kanisterima, spremnicima na paleti IBC (DPPL) i u rastresitom stanju u cisterni, zajedno s uslugom pretovara u spremnik za skladištenje.

Fosforna kiselina V (ortofosforna kiselina) pored ostalog se koristi kao poluproizvod u sintezi kemijskih proizvoda, proizvodnji mineralnih gnojiva, fosfata, kao sastojak deterdženata
i sredstava za čišćenje, za površinsku obradu metala, presvlačenje metala zaštitnim slojem fosfata, uklanjanje kamenca s površina armature i toplinskih postrojenja.
Pored toga se koristi i kao dodatak prehrani u prehrambenoj industriji, kao dodatak u proizvodnji kozmetika i hrane za životinje, te za pročišćavanje sokova u industriji šećera.
Nudimo isporuku tehničke fosforne kiseline koncentracije od min. 72 % H3PO4 i prehrambene fosforne kiseline koncentracije 75% H3PO4 u kanisterima, spremnicima na paleti IBC (DPPL) i u rastresitom stanju u cisterni, zajedno s uslugom pretovara u spremnik za skladištenje.