Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III,  „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” firma WĘGLO-STAL PPHU WALDEMAR BISKUPEK zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego  w niniejszych zapytaniach.

Aktualizacja 2017-05-31
Firma Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wszystkie trzy zapytania ofertowe, gdyż pierwotnie wyznaczony termin składania ofert nie zapewnił Oferentom odpowiedniego czasu na ich przygotowanie. Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 23.06.2017r.

Ogłoszenie wyników 2017-06-30
Firma Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek informuje, że na podstawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert:

2017-09-25 – unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017/RPO WSL z dnia 10.05.2017
Firma Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017/RPO WSL z dnia 10.05.2017r. na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych”. Postępowanie unieważnia się ponieważ postępowanie obarczone było wadą w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Firma Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek jednocześnie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25.09.2017 r. zostało wszczęte nowe postępowanie w trybie zapytanie ofertowego dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, w związku z czym wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w nim.
Dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym z dnia 25.09.2017 r. znajduje się poniżej. Dostępna jest również w Bazie Konkurencyjności znajdującej się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2017-09-25 – informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2017/RPO WSL
Firma Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek informuje o wszczęciu nowego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż 2 nowych zbiorników magazynowych o pojemności 28 m3 na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.

2017-10-10 – informacja o zakończeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2017/RPO WSL
Firma Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 25 września 2017 roku – Zapytanie ofertowe NR 4/2017/ RPO WSL na potrzeby projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych”, o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-01AD/16-002 dofinansowanego w ramach Działania 3.2. RPO WSL 2014-2020, zostało zakończone. Informacja o wybranej ofercie została zamieszczona poniżej.